Умови постачання газу

Загальні умови

Обсяги постачання газу Постачальником Споживачу в кожному розрахунковому періоді (місяці) визначаються на підставі письмової заявки Споживача Постачальнику.
Зміна обсягів постачання/споживання газу визначається в додаткових угодах до Договору.

Споживач має право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених Постачальником обсягів природного газу у відповідності до нормативно-правових актів, які регламентують діяльність на ринку природного газу.
Постачання/споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється нерівномірно. Відхилення від середньодобової норми- яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця — допускається ± 50%.

Письмові заявки Споживача щодо обсягів споживання подаються Постачальнику до 15 числа місяця, що передує місяцю поставки.
У разі відсутності письмової заявки Споживача — Постачальник здійснює постачання природного газу Споживачу.
Допускається відхилення споживання обсягу природного газу за розрахунковий період ± 5% від загального Споживачем без коригування.

У випадку неподання Споживачем заявки у відповідний строк, обсяг газу, що поставлений Постачальником, підтверджується щомісячними актами приймання-передачі газу, та підлягає оплаті Споживачем в порядку встановленому Договором.
За розрахункову одиницю поставленого газу приймається один кубічний метр, приведений газотранспортним підприємством до стандартних умов (Т-20 град.С. Р=101,325 КПа/760мм.рт.ст./).
Якість газу повинна відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87) та іншим вимогам, установленими державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документам щодо його якості. Якість газу визначається методами, що передбачені державними стандартами та нормативно-технічними документами. Порядок та періодичність визначення показників якості газу обумовлюється в договорах на транспортування газу.
Споживач за Договором отримує природний газ з метою використання для власних потреб.
Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, є наявність у Споживача або Постачальника укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору транспортування природного газу.
Відносини Сторін, що не врегульовані Договором, регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи та Кодексом газорозподільних систем, затвердженими в установленому законом порядку.
У випадку зміни планового споживання газу, коригування приймаються на підставі письмових заявок Споживача за 5 (п’ять) днів до початку місяця поставки. Збільшення/зменшення планового обсягу газу у поточному місяці здійснюються на підставі письмової заявки Споживача до 20-го числа місяця поставки. У випадку відмови від виділення планового обсягу газу, або припинення договірних відносин, Споживачу необхідно погасити заборгованість та попередити письмово Постачальника за 20 (двадцять) днів. Коригування обсягів рекомендовано проводити при відхиленні від замовлених більше ніж на 10% місячного планового обсягу.

Права та обов’язки споживача

Споживач має право:

1) отримувати природний газ на умовах, зазначених у Договорі;
2) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або Договору;
3) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;
4) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням Договору;
5) вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому Договором та законодавством порядку;
6) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
7) на вільний вибір Постачальника та безоплатну зміну Постачальника;
8) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та  Договором;
9) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і Договором.

Споживач зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу згідно з умовами Договору;
2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ;
3) укласти в установленому порядку договір транспортування природного газу з Оператором ГТС;
4) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
5) змінювати постачальника відповідно до Правил постачання природного газу;
6) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних;
7) безперешкодно допускати на свою територію, об’єкти, приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
8) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу та пред’являти на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням лічильника газу;
9) вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природногго газу;
10) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або Договором.

Права і обов’язки Постачальника

Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ відповідно до умов  Договору;
2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених Договором та чинним законодавством;
4) на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені на об’єктах Споживача, для звірки даних фактичних обсягів споживання природного газу;
5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу;
6) на повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу;
7) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і Договором.

Постачальник зобов’язується:

1) дотримуватись вимог “Правил постачання природного газу”;
2) постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
3) подавати Оператору ГТС всі необхідні документи для підтвердження обсягу природного газу необхідного Споживачу за умови, що Споживач виконав свої обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного обсягу природного газу;
4) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
5) відшкодовувати збитки, завдані Споживачу у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань що покладені на нього чинними нормативно-правовими актами та Договором;
6) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
7) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством України ;
8) своєчасно повідомляти Споживача (але не пізніше 1-ї доби з настання події), якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу.

01

Самые выгодные цены на нашем сегменте

02

Возможность изменения количества заказанной электроэнергии в месяце поставки

03

Качественный сервис